AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen VOF Privacy statement

Privacyverklaring

AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen verstrekt. AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
– leeftijd, geslacht, burgerlijke staat
– gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs)
– gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
– gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden
– gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen
– bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen)
– gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant)
– gegevens ingediende claims/claimhistorie

Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijk gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerk

Waarom AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen gegevens nodig heeft

– het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst
– het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens
– de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken
– voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Hoe lang AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen gegevens bewaart
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Delen met anderen
AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk aan de volgende personen of partijen:

– financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
– externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
– schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
– notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)
– Taxateurs (in voorkomende gevallen)

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@braamhaar-kroezen.nl Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op kantoor. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiligen
AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen op via info@braamhaar-kroezen.nl. www.braamhaar-kroezen.nl en www.zzpverzekerd.nl zijn websites van AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen.

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meeste actuele versie.

AdviesCentrum Braamhaar & Kroezen is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Hebbrodweg 4, 7625 RB Zenderen
Telefoon: 074-2438789
E-mailadres: info@braamhaar-kroezen.nl